Statut in pravilnik

STATUT

Ime, sedež, namen in način delovanja društva

1. člen

Obnovljen je, z Ustanovnim aktom z dne 14.12.1976, Tržaški Veslarski Klub »SIRENA«, ustanovljen leta 1924, ki so ga fašistične oblasti nasilno ukinile leta 1927, Amatersko športno društvo z novim imenom

TRŽAŠKI POMORSKI KLUB “SIRENA”

CLUB NAUTICO TRIESTINO “SIRENA”

Amatersko Športno Društvo – Associazione Sportiva Dilettantistica

2. člen

Namen kluba, ki deluje s tradicijami svojega predhodnika, je širiti tako pomorske športne kot tudi rekreacijske dejavnosti.

V ta namen bo klub v korist svojih članov:

a) širil in razvijal amaterske športne dejavnosti;

b) upravljal svoje in tuje strukture, telovadnice, športne in druge objekte;

c) organiziral šole, tečaje, seminarje in ostale didaktične dejavnosti, ki se nanašajo na pomorske športe;

d) vodil tečaje za uvajanje v športa, motorične in ohranjevalne dejavnosti, tečaje za usposabljanje športnih operaterjev;

e) gradil in upravljal priveze, zagotavljal servis za vzdrževanje, parkiranje in dviganje plovil in druge navtične opreme;

f) organiziral tekmovanja in pomorsko-športne prireditve.

Poleg tega bo klub lahko izvajal rekreacijske pobude za svoje člane, v prid boljšega izkoriščanja prostega časa, kot so izleti, plesi, prazniki, razstave, posveti.

V ta namen bo Društvo s posebnimi odločbami:

g) vzpostavilo odnose in podpisalo konvencije z Javnimi Ustanovami za vodstvo športnih objektov in sodelovalo pri razvoju športnih prireditev in pobud;

h) upravljalo bar in okrepčevalnice v lastnih strukturah ter ob priliki športnih prireditev;

i)  dajalo svoj doprinos pri razvoju športnih šol, predvsem tistih, ki so namenjene vzgoji mladine;

l) opravljalo v zelo omejenem obsegu in na nepridobitniški osnovi komercialno dejavnost za samofinansiranje; v tem primeru bo upoštevalo administrativne in davčne predpise;

m) občasno javno zbiralo prispevke, tudi s ponudbo dobrin nizke vrednosti, ob praznovanjih, obletnicah ali akcijah za osveščanje;

n)  izvajalo poskusne projekte za športno vzgojo v šolah;

o) širilo in organiziralo podporne in solidarnostne dejavnosti v prid nosilcem handikapov in vseh vrst nadlog, v lastni režiji ali v sodelovanju z javnimi ali zasebnimi ustanovami. Izključena je pri tem vsaka profesionalna dejavnost v skladu z obstoječimi zakonskimi predpisi.

Klub je ustanovljen za nedoločen čas.

Sedež kluba je v Trstu v ulici Cerreto 12, pomorski sedež pa v Trstu na Miramarskem drevoredu 32.

Klub lahko z dovoljenjem Glavnega odbora zaprosi za bančne kredite in poroštva. Poleg tega lahko ustanavlja druge organe  za doseganje društvenih ciljev.

3.člen

Člani kluba so pretežno italijanski državljani slovenske narodnosti. Klub se ne sme pridružiti nobeni politični stranki. Če je klub včlanjen v CONI in/ali v druge športne federacije, bo sprejemal njihova pravila in navodila.

Klub deluje na nepridobitniški osnovi.

Premoženje, dohodki in finančno leto

4.člen

Premoženje kluba sestavljajo:

a) premičnine in nepremičnine, ki si jih je klub na katerikoli način pridobil;

b) morebitni rezervni skladi, ki bi se ustvarjali iz presežkov letnih obračunov in ki bodo

vsekakor uporabljeni za institucionalne dejavnosti, ki so bodisi predvidene po statutu ali z njimi neposredno povezane;

c) plačila in prostovoljni prispevki, dediščine, zapuščine, tako članov kot nečlanov ali javnih ustanov, v podporo dejavnosti in projektom.

5.člen

Dohodki kluba so:

a)  članarine;

b)  vpisnine;

c) izredni prispevki članov, ki jih izglasuje Občni zbor za posebne pobude ali potrebe, stroški katerih presegajo razpoložljiva sredstva;

d) prispevki javnih uprav, javnih ali zasebnih ustanov, Evropske Skupnosti, mednarodnih ustanov ter vsak dohodek, ki pomaga pri delovanju kluba;

e)  dohodki v zvezi s športnimi prireditvami, promocijskimi pobudami in javnim zbiranjem prispevkov v sklopu praznovanj, obletnic ali akcij za osveščanje, ki so namenjene lastnemu finansiranju;

f)  dohodki iz ponudbe storitev in dobrin članom in nečlanom, tudi na podlagi ekonomske in komercialne dejavnosti, ki se lahko odvija samo kot postranska in dodatna dejavnost, namenjene doseganju institucionalnih namenov;

g)  vsak drugi dohodek, ki veča društveno aktivo in ki je v skladu z društvenim namenom.

Društveno premoženje in dohodki ne smejo biti v nobenem slučaju, niti indirektno, razdeljeni med člane.

Članarine in pristojbine članov niso prenosljive in se ne smejo revalutirati.

6. člen

Finančno leto se zaključi vsako leto 31. decembra. Glavni odbor predloži ob koncu finančnega leta obračun in proračun za naslednje finančno leto, ki ju odobri Občni zbor.

Člani

7.člen

Po zgoraj navedenih določilih lahko delujejo v klubu naslednje kategorije članov:

a) redni člani;

b) družinski člani;

c) člani atleti;

d) mladinski člani;

e) zaslužni člani;

f) častni člani.

a) Redni člani so tisti, ki ne spadajo v nobeno drugo kategorijo članov.

b) Družinski člani so soprog, neporočeni partner ter sinovi rednih članov, ki živijo skupaj z njimi, so jim v breme in so manj kot šestindvajset let stari.

c) Člani atleti so tisti člani, ki se v klubu ukvarjajo z agonistično dejavnostjo.

d) Mladinski člani so mladoletniki, ki niso vključeni v kategorijo družinskih članov.

e) Zaslužni član lahko postane član, ki je izredno pripomogel k razvoju ali ugledu kluba. Zaslužnega člana predlaga Glavni odbor in imenuje Občni zbor.

f) Častni član lahko postane oseba, ki ni član, je pa klub počaščen s tem, da ga zaradi ugleda ali zaradi posebnih zaslug opravljenih v korist kluba imenuje za člana. Častnega člana predlaga Glavni odbor in imenuje Občni zbor.

Kdor želi postati član kluba mora predložiti prošnjo Glavnemu odboru. Prošnjo morata podpisati tudi dva člana garanta, ki sta člana že vsaj pet let. S podpisom prošnje se kandidat obveže, da bo spoštoval določila statuta in pravilnika ter sklepe občnega zbora in glavnega odbora.

Prošnji za sprejem članov atletov, ki jo mora podpisati starš ali skrbnik, če je prosilec mladoleten, je treba priložiti utemeljeno potrdilo športnega direktorja o kvalifikaciji atleta.

Prošnjo za mladince mora podpisati tudi eden od staršev ali skrbnik. Starši ali skrbnik so edini odgovorni za morebitno škodo, ki jo mladinec povzroči med delovanjem ali med prisotnostjo v klubu, društvenemu premoženju, članom ali tretjim osebam. Društvo ne odgovarja o osebni varnosti mladincev in o škodi, ki jo ti utrpijo v klubskih prostorih ali med klubskim delovanjem.

Glavni odbor, oziroma za to pooblaščeni odbornik, pregleda prošnjo in jo v primeru, da jo oceni za sprejemljivo, izobesi na oglasno desko kluba, kjer ostane 15 dni. Po tem roku Glavni odbor odloča o prošnji. Glavni odbor ni dolžan utemeljiti svoje sklepe.

Član, ki nima več pogojev, da bi pripadal kategoriji, v katero je vključen, ali član, ki ima dolčene pogoje za drugo kategorije in želi biti vanjo vključen, mora nemudoma obvestiti Glavni odbor in izpolniti ustrezno prošnjo.

8. člen

Razen mladoletnih imajo vsi člani aktivno volilno pravico na občnih zborih in se lahko kandidirajo za vse društvene organe.

9. člen

Člani morajo:

a) plačati vpisnino, ki jo odobri Občni zbor;

b) plačevati letno članarino, ki jo odobri Občni zbor;

c) delovati v skladu z interesi kluba ter sprejemati funkcije in naloge, razen v primeru, ko obstaja tehten razlog za odklon;

d) delovati v skladu s statutom in notranjim pravilnikom, spoštovati sklepe organov kluba ter se v klubu vzorno obnašati.

Organi

10. člen

Organi društva so:

a) Občni zbor članov

b) Glavni odbor

c) Predsednik

d) Nadzorni odbor

e) Razsodišče

Občni zbor

11. člen

Občni zbor članov je najvišji organ kluba. Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni Občni zbor je treba sklicati vsaj enkrat letno s primernim vabilom in z objavo v enem izmed krajevnih dnevnikov vsaj sedem dni pred določenim datumom. V vabilu mora biti naveden sedež, datum in dnevni red občnega zbora. Izredni Občni zbor po potrebi in po istem postopku skliče Glavni ali Nadzorni odbor ali z utemeljeno prošnjo ena desetina članov.

12. člen

Redni in Izredni Občni zbor sklepata z večino prisotnih članov, volilnih upravičencev. V prvem sklicanju mora biti prisotna vsaj polovica članov, volilnih upravičencev, v drugem sklicanju pa lahko sklepa ob katerikoli prisotnosti članov.

Občni zbor mora odobriti letni obračun in proračun. Nimajo pravice prisostvovati Občnemu zboru člani, ki niso poravnali društvene letne članarine, niti člani obsojeni na izključitev iz društva. Ne morejo, poleg tega, prisostvovati Občnemu zboru člani, ki jih je disciplinsko kaznovala državna federacija, kateri pripadajo.

Vsak član lahko pismeno pooblasti drugega člana. Vsak član lahko zastopa samo enega člana.

Glavni Odbor

13. člen

Glavni odbor sestavlja liho (med enajst in petnajst) število članov, ki jih izvoli Občni zbor. Odbor izvoli v svoji sredi predsednika, dva podpredsednika, tajnika, blagajnika, upravnika sedeža, upravnika morskih dejavnosti, športnega direktorja ter odgovornega za stike z javnostjo.

Delovni jezik Glavnega odbora je slovenščina.

14. člen

Mandatna doba članov glavnega odbora traja dve leti. Občni zbor jih lahko ponovno izvoli. Člani odbora ne morejo biti izvoljeni v odbore drugih društev, ki so v Zvezah (Federacijah), v katere je društvo včlanjeno .

15. člen

Glavni odbor mora sklicati Občni zbor v roku štiridesetih dni po izteku mandata.

16. člen

V primeru odstopa enega člana glavnega odbora, ostali člani imenujejo novega člana. Prav tako lahko zamenjajo člana, ki je neopravičeno odsoten na treh zaporednih sejah. V primeru, da odstopi več kot polovica članov glavnega odbora, preostali člani Glavnega odbora skrbijo za redno upravljanje kluba in morajo sklicati Občni zbor v roku štiridesetih dni.

17. člen

Glavni odbor lahko z največjimi pristojnostmi vodi redno in izredno delovanje kluba. Glavni odbor sestavi letni obračun in proračun, sklepa delavna razmerja s sodelavci in uslužbenci ter določa višino njihovih plačil. Poleg tega sestavi notranji pravilnik, ki ga morajo člani spoštovati in imenuje trenerje.

Glavni odbor ima kar se da velike pristojnosti pri vodenju društva. Njegove naloge so, med drugimi, na primer:

a) skrbeti za izvajanje odločitev Občnega zbora;

b) sestavljati vse listine in pogodbe v sklopu društvenih dejavnosti;

c) odločati o nastanku in ukinitvi samostojnih športnih sekcij;

d) odločati o sprejemu, odstopu in izključitvi članov;

e) imenovati odgovorne v delovnih komisijah in sektorjih dejavnosti, ki so v sklopu društvenega življenja.

18. člen

Glavni odbor se sestane, ko ga skliče predsednik ali ena tretjina odbornikov, vsekakor pa najmanj štirikrat letno.

19. člen

Glavni odbor sklepa z večino glasov ob prisotnosti vsaj polovice članov. V primeru izenačenja, obvelja glas predsedujočega.

Odbor sklepa o sprejemanju novih članov in njihovi izključitvi z dvotretjinsko večino.

20. člen

Glavnemu odboru predseduje predsednik oziroma, v njegovi odsotnosti, starejši podpredsednik ali, v primeru odsotnosti obeh podpredsednikov, najstarejši član odbora.

Predsednik

21. člen

Predsednik in v njegovi odsotnosti en podpredsednik, po vrstnem redu starosti, predstavljata klub v pravnem pogledu in na sodišču ter skrbita za izvrševanje sklepov Občnega zbora in Glavnega odbora.

Nadzorni odbor

22. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije redni člani in dva suplenta, ki jih izvoli Občni zbor za dve leti in jih ob poteku mandata lahko potrdi.

Nadzorni odbor nadzoruje upravljanje kluba, skrbi, da se spoštujeta zakon in statut in pregleduje točnost računovodstva in bilanc.

Razsodišče

23. člen

Razsodišče sestavljajo trije člani, ki niso nujno člani kluba, ki jih izvoli Občni zbor za dve leti in jih ob poteku mandata lahko potrdi.

Razsodišče odloča brez formalnosti »ex aequo et bono« o vseh nesoglasjih med člani in organi kluba. Proti odločitvam Razsodišča ni možen priziv.

Plačila

24. člen

Vse društvene funkcije so brezplačne.

Kazni

25. člen

Kazenske določbe so:

a) opomin;

b) izključitev do šestih mesecev;

c) izključitev.

Član, ki krši Statut, Notranji pravilnik ali odločbe Organov društva ali ki s svojim obnašanjem povzroča zmedo ali deluje v nasprotju s cilji, s katerimi je bilo ustanovljeno društvo Sirena, je lahko opomnjen, odstavljen in v težjih primerih izključen iz društva po  razsodbi Glavnega odbora, na katero ni priziva. Izključen bo poleg tega tudi vsak član, ki bi na katerikoli način oškodoval društvo, tudi v moralnem smislu.

Izključitev postane pravnomočna ob njenem vpisu v knjigo članov.

Disciplinske ukrepe določa Glavni odbor, tudi na predlog kateregakoli člana kluba. Kaznovani lahko vloži priziv Razsodišču v roku deset dni od datuma izročitve kazenske odločbe.

Glavni odbor lahko črta člana, ki ne poravna zneskov, ki jih dolguje, v za to določenih rokih.

Razpust

26. člen

O razpustu kluba lahko odloči le Izredni Občni zbor s tričetrtinsko večino vseh vpisanih članov z glasovalno pravico. V primeru razpusta kluba bo Občni zbor imenoval stečajnega upravitelja, ki je lahko tudi nečlan. Po zaključnem stečajnem postopku, ki zaobjema vse društvene dobrine in po kritju vseh obstoječih obveznosti, bodo vse preostale dobrine zapuščene sorodnim društvom, ki so vpisana v ZSŠDI (Združenje slovenskih športnih društev v Italiji – Unione delle associazioni sportive slovene in Italia), in ki imajo kot cilj razvoj športnih dejavnosti; vsekakor potem, ko se je glede razpusta opredelil kontrolni organ, ki ga določa 190. odstavek 3. člena zakona z dne 23.12.1996 št. 662.

Spori

27. člen

V primeru nesoglasja  pripada pristojnost edinole Tržaškemu sodišču.

Končno določilo

28. člen

Kar ni predvideno v statutu, je določeno z notranjim pravilnikom in s civilnim zakonikom.

Odobril Občni zbor dne 14.02.2014.

Predsednik                                                                            Tajnik

Inž. Peter Sterni                                                                    Robert Mozetič

——————————————————————————————————————–

NOTRANJI PRAVILNIK

 1. SPLOŠNA DOLOČILA
  1.1.1. Notranji pravilnik dopolnjuje društveni statut. Sestavi in spreminja ga Glavni odbor. Vsebuje določila za uporabo društvene lastnine, določa društveni red in način imenovanja članov Glavnega odbora. Spremembe pravilnika morajo biti v skladu s statutom.
 2. POMORSKI SEDEŽ
  2.1. URNIK
  2.1.1. Pomorski sedež ima spremenljiv urnik na podlagi dejavnosti. Sedež je lahko odprt izven urnika v primeru sestankov, večerij in praznikov, ki jih Glavni odbor predhodno odobri.
  2.2. DRUŠTVENA LASTNINA
  2.2.1. Člani, ki poškodujejo društveno lastnino, morajo škodo poravnati v najkrajšem času in sicer v znesku, ki ga določi Glavni odbor.
  2.3. UPRAVLJANJE BARA
  2.3.1. Upravljanje bara mora biti v skladu s tem pravilnikom.
  2.4. SLAČILNICE
  2.4.1. Člani, ki uporabljajo društvene slačilnice in omarice, morajo skrbeti za red. Po uporabi člani ne smejo v slačilnicah pustiti ničesar in morajo upoštevati pravila skupnega življenja.
  2.5. KOPALNICE
  2.5.1. Kopalnice in zaprte prostore je treba prezračevati z namenom, da se odpravijo vodni hlapi. Odpraviti je treba milnico in peno ter s tem preprečiti morebitne nevarne zdrse.
  2.6. ORODJE IN OSTALA OPREMA
  2.6.1. Za orodje in ostalo opremo je odgovoren pomorski direktor sedeža, ta vodi inventuro, skrbi in občasno opremo preverja. Na gostovanjih je oprema izročeno spremljevalcu, ki zanj odgovarja. Zaradi varnosti in zaradi možnosti okvare ter kraje mora direktor sedeža predhodno pooblastiti vsakogar, ki želi uporabljati društveno orodje, stroje ali ostalo opremo.
  2.7. DRČA
  2.7.1. Drča se uporablja za dvig in spust osebnih in društvenih plovil v morje. Za dvig in spust osebnih plovil je možna uporaba osebnih vozil pod pogojem, da so le ta ustrezno zavarovana in primerno opremljena z a-testiranimi kljukami za vleko prikolic.
  2.8. ČISTOČA
  2.8.1. Člani pripomorejo za red in čistočo v društvu ter pri rednemu vzdrževanju.
 3. ŠPORTNA DEJAVNOST
  3.1. ŠPORTNA IN TEKMOVALNA DEJAVNOST
  3.1.1. To dejavnost vodi športni direktor ali njegov pooblaščenec.
  3.2. REKREACIJSKA DEJAVNOST Z DRUŠTVENIMI PLOVILI
  3.2.1. Polnoletni člani: pooblastiti jih mora odgovorni odbornik. Vrniti se morajo pol ure pred sončnim zatonom.
  3.2.2. Mladoletni člani: pooblastiti jih mora odgovorni odbornik. Morajo imeti pisno pooblastilo staršev ali zakonitega skrbnika in se morajo vrniti pol ure pred sončnim zatonom. Mladoletne v morju mora vedno nadzirati rešilni čoln.
  3.2.3. Člani, ki koristijo društvene surfe in kanuje mora le-te po koncu uporabe pospraviti na stojala, ki so temu namenjena.
  3.3. REKREACIJSKA DEJAVNOST Z LASTNIMI PLOVILI IN Z LASTNIMI JADRALNIMI DESKAMI
  3.3.1. Polnoletni člani: dejavnost je prepuščena razsodnosti lastnikov.
  3.3.2. Mladoletni člani: pisno jih morajo pooblastiti starši ali skrbnik ter lastnik plovila. Odgovorni odbornik lahko vsekakor prepreči odhod na morje.
  3.4. KNJIGA ODHODOV NA MORJE
  3.4.1. Knjiga odhodov na morje je uradni dokument, ki ga morajo imeti vsa pomorska društva in je na razpolago pomorskim oblastem (pristaniškemu poveljstvu) in sodnim oblastem za katerokoli kontrolo.
  3.5. UPORABA IN ČIŠČENJE DRUŠTVENIH PLOVIL
  3.5.1. Društveno plovilo je dragocena lastnina, ki pripada vsem članom. Vsak član jo je dolžan skrbno uporabljati in hraniti v dobrem stanju. Ob povratku iz morja je potrebno plovilo in opremo skrbno oprati in posušiti. Naftne madeže je treba takoj odpraviti z razredčilom. Plovila in opremo je potrebno primerno shraniti, za to je odgovorna posadka, ki je društveno plovilo koristila.
  3.6. VARNOSTNI UKREPI PRED ODHODOM NA MORJE
  3.6.1. Pred odhodom na morje se mora posadka prepričati, da so vremenske razmere primerne. V vsakem primeru mora prevladati razum z namenom, da ne nastane nesreča ali škoda na društveni lastnini.
  3.7. TRK IN ŠKODA NA PLOVILIH
  3.7.1. V primeru trka na morju mora posadka o tem takoj tem obvestiti prisotnega odbornika ob povratku na sedež. V primeru, da na sedežu ni prisotnega odbornika, mora takoj obvestiti predsednika ali drugega odbornika. Naslednji dan mora predložiti podrobno poročilo in ga podpisati. Priložiti mora opis nesreče in imena morebitnih prič. Dokumentacijo bo društvo uporabilo ob morebitnih tožbah in v razmerjih z zavarovalnicami.
  3.8. JADRALNA TEKMOVALNA DEJAVNOST
  3.8.1. Član, ki je vpisan v italijansko jadralno zvezo FIV se lahko udejstvuje jadralne tekmovalne dejavnosti. Društvo dodeli vodstvo tekmovalne dejavnosti športnemu direktorju. Športni direktor mora usklajevati tekmovalno dejavnost in skupno s pomorskim direktorjem, skrbeti za vzdrževanje plovil, za neoporečnost pomožnih plovil, za prikolico za čolne, logistiko na gostovanjih, ipd. Športni direktor izbere tekmovalce za regate, jih tehnično pripravi in skrbi za vpis na tekmovanja. Tekmovalec, ki je vpisan na tekmovanje in se tega ne udeleži, mora vrniti vpisnino. Športni direktor mora skrbeti za širjenje jadralne dejavnosti med člani. Svojim sodelavcem zaupa začetnike z namenom, da pridobijo le-ti osnove jadranja.
  3.8.2. Pravilnik za tekmovalce TPK Sirena:
  a) tekmovalec, ki ne trenira ali ne obvešča športnega direktorja, oziroma njegovega namestnika o športnih dosežkih, ne more več uporabljati društvenega plovila;
  b) treningi se odvijajo na sedežu kluba; le občasno so odrejeni treningi pri drugih društvih in sicer s pooblastilom športnega direktorja ali njegovega namestnika;
  c) tekmovalci, ki želijo nastopati z društvenim plovilom morajo pridobiti privolitev športnega direktorja ali njegovega namestnika;
  d) po vsaki regati je morajo tekmovalci očistiti in pregledati plovila ter jih pospraviti v skladišče;
  e) tekmovalci, ki poškodujejo plovilo, ga morajo obvezno popraviti;
  f) po vsaki regati je potrebno v roku treh dni očistiti društveni kombi;
  g) društvene gumenjake lahko uporabljajo odborniki in trenerji; drugim članom uporabo dovoli športni direktor ali njegov namestnik;
  h) tekmovalci krijejo morebitno škodo, ki nastane pri njihovih dejavnostih in povrnejo vrednost izgubljene opreme;
  i) glavni odbor lahko sproži disciplinski postopek zoper tekmovalce, ki brez dovoljenja uporabljajo opremo dodeljeno drugim tekmovalcem.
  3.9. ORODJE ZA TELESNO PRIPRAVO NA KOPNEM
  3.9.1. Orodje za telesno pripravo je na popolno razpolago športnemu direktorju, ki ga mora občasno pregledati in popisati.
  3.9.2. Orodje mora biti shranjeno v zaklenjenem prostoru.
  3.10. DOLŽNOSTI ČLANOV
  3.10.1. Lastniki plovil so dolžni sodelovati pri društvenih dogodkih (regate, ribiške tekme, ipd.) z lastnimi plovili po navodilih, ki jih določa športni direktor.
 4. ČLANI IN DOLOČILA DRUŠTVENEGA DELOVANJA
  4.1. JEZIK
  4.1.1. Delovni jezik društvenih organov je slovenščina.
  4.2. DOLŽNOSTI ČLANOV
  4.2.1. V primeru prošnje za članstvo se lahko odbor ali ožji sklop odbornikov odloči za informativni sestanek na kateri se prosilec predstavi in utemelji svojo prošnjo.
  4.2.2. V primeru, da sprejme glavni odbor vlogo prosilca mora le-ta poravnati obveznosti članarine in vpisnine za tekoče leto v roku enega meseca. V nasprotnem primeru prosilec izgubi pravico, da postane član kluba.
  4.2.3. Vsak član je dolžan plačevati članarino in izredne prispevke kot jih določa Občni zbor za tekoče finančno leto. Člani morajo spoštovati statut, pravilnik in sklepe Glavnega odbora.
  4.2.4. Vsak član se lahko pisno odpove članstvu do 30. novembra za naslednje leto.
  4.2.5. Člani sami preverjajo prisotnost obiskovalcev v društvenih prostorih. Kdor opazi tujega obiskovalca, ki ni vpisan v knjigi gostov mora o tem obvesti odbornika ali tajništvo. Če to no možno zaprosi obiskovalca, da zapusti društvene prostore. Članska knjiga je izobešena na oglasni deski.
  4.2.6. Član, ki spremeni stalno bivališče mora v roku 30 dni sporočiti tajništvu nov naslov.
  4.3. VEDENJE ČLANOV
  4.3.1. Na sedežu se člani vedejo dostojno in spoštljivo. Vedenje, ki je moteče, žaljivo ali nevarno za druge člane, je strogo prepovedano. V društvenih prostorih so prepovedane igre na denar, moteče ali nevarne igre, kakor tudi prisotnost katere koli živali. Prepovedano je prinašanje v društvene prostore osebnih predmetov oz. orodja, ki bi lahko članom in njihovi imovini povzročili poškodbe ali ki so v napoto. Prepovedano je kajenje v vseh zaprtih prostorih.
  4.3.2. Na sedežu je prepovedana vožnja s kolesi, rolerji, kotalkami in ski-roji, razen v primeru neposrednega nadzora staršev.
  4.3.3. Na sedežu je prepovedana igra z žogo razen na področju zelenice ob drči in pod pogojem da se na zelenici ne zadržujejo drugi kopalci.
  4.3.4. Igranje in tekanje okrog jadrnic ter sedenje in plezanje na jadralne rekvizite je prepovedano zaradi možnosti poškodb in okvare opreme.
  4.3.5. Člani, katerih otroci se igrajo na pesku, morajo po končani igri površino poravnati ter rekvizite pospraviti na ustrezna mesta.
  4.3.6. Beli plastični stoli in mize so na razpolago članom. Kdor jih koristi jih mora po uporabi zložiti in pospravi na ustrezna mesta.
  4.3.7. Parkiranje pred glavnim vhodom, ki omejuje dostop vozil in peščev je strogo prepovedano.
  4.4. VČLANJEVANJE
  4.4.1. Prosilci za včlanitev mora izpolniti vlogo za včlanitev tako kot jo določa društveni statut. Vlogo se izobesi za oglasno desko za 15 dni brez osebnih podatkov kot so: kraj in datum rojstva, državljanstvo, narodnost, naslov, mesto, poštna številka, davčna številka, telefonske številke, poklic, športno udejstvovanje, podatki o osebnem plovilu, slika v primeru mladoletnikov.
  4.5. VPISNINA
  4.5.1. Kdor je sprejet v klub je dolžan plačati enkratno vpisnino v višini, ki jo določa odbor za tekoče leto. Izjemoma vpisnine ne plača družinski član, ki se pridruži rednemu članu kluba.
  4.6. ČLANARINA
  4.6.1. Članarino in druga nadomestila je potrebno poravnati do 31. marca v letu. Občni zbor določa način in rok plačila izrednih prispevkov.
  4.6.2. Član, ki ne poravna članarine do 31. marca nima pravice vstopa v društvene prostore.
  4.6.3. Glavni odbor lahko članu, ki zamuja s plačili pošlje zahtevek po izplačilu v roku tridesetih dni po prejemu pisma, z doplačilom tajniških stroškov. Član neplačnik lahko v roku petnajstih dni od prejema pisma pisno utemelji vzroke za zamudo plačila in prosi Glavni odbor za odlog plačila. Glavni odbor lahko odobri odlog plačila za največ šest mesecev. V primeru, da Glavni odbor ne odobri odloga oz. v primeru, da član zanj sploh ne zaprosi, in ne poravna plačila v teku tridesetih dni od prejetja poziva, ga Glavni odbor izključi iz kluba. Klub si vsekakor pridržuje pravico, da zakonsko postopa zoper dolžnika.
  4.7. SPREJETJE GOSTOV
  4.7.1. Člani imajo pravico, da enkrat mesečno sprejmejo v klub po enega gosta. Ob vstopu mora član takoj vpisati gosta v Knjigo gostov, ki je na razpolago v prostorih društvenega bara. Ob vsakem zapisu v Knjigo gostov član zapiše po enega gosta. Gost se ne sme zadržati v klubu brez navzočnosti člana gostitelja.
  4.7.2. Isti gost lahko vstopi v klub samo enkrat mesečno.
  4.7.3. Katerikoli član lahko odboru predlaga, da se določenega gosta ne sprejme, če smatra, da je njegova prisotnost neprimerna. Člani, ki so bili izključeni iz društva ne morejo zahajati kot gostje.
  4.8. UPORABA DRUŠTVENE DVORANE IN ZUNANJIH PROSTOROV SEDEŽA
  4.8.1. Člani lahko prosijo za uporabo zunanjih prostorov ali društvene dvorane za organizacijo zabav, sprejemov in drugih dogodkov. V ta namen morajo vložiti prošnjo v tajništvu.
  4.8.2. Vlogo mora prosilec predstaviti vsaj 30 dni pred dogodkom. Glavni odbor, ali za to pooblaščena skupina odbornikov, odloča o vlogi.
  4.8.3. V primeru, da se vlogo sprejme, mora prosilec predhodno plačati kavcijo in nadomestilo za uporabo prostorov tako, kot določi Glavni odbor.
  4.8.4. Prosilec skrbi, da uporaba prostorov poteka dostojno in spoštljivo. Vedenje, ki je moteče, žaljivo ali nevarno za druge člane je strogo prepovedano, kot je prepovedano tudi obnašanje, ki moti složno vzdušje.
  4.8.5. Prosilec je odgovoren za škodo, ki nastane med uporabo prostorov. Glavni odbor lahko v tem primeru zahteva plačilo odškodnine.
  4.8.6. Po uporabi mora prosilec počistiti in urediti uporabljene prostore najkasneje ob 9:00 naslednjega dne.
  4.8.7. Kavcija se povrne prosilcu, ki spoštuje zgoraj omenjena pravila, v nasprotnem primeru se kavcija zadrži.
  4.8.8. Vlogo za uporabo dvorane in zunanjih prostorov lahko oddajo tudi ne-člani ter druga društva. Nadomestila se izračunajo po trenutno veljavnih tarifah.
  4.9. PREDMETI V SKLADIŠČIH
  4.9.1. Klub omogoča članom, da od 1. aprila do 31. oktobra hranijo opremo kot so sončniki, ležalniki in zračne blazine na mestih, ki so temu namenjeni.
  4.9.2. Izven zgoraj omenjenega roka morajo člani poskrbeti, da se omenjena oprema odpelje. V nasprotnem primeru si klub pridrži pravico, da se oprema odstrani in da se bremeni lastnika za morebitne nastale stroške.
  4.10. DOSTOP V DRUŠTVENE PROSTORE
  4.10.1. Vstop v sedež je dovoljen samo s klubsko kartico.
  4.10.2. Uporaba klubske kartice je strogo osebna zato jo član ne sme odstopiti ali posojati drugim.
  4.10.3. Strogo prepovedano je omogočiti dostop v klub:
  a) nečlanom (z izjemo gostov v smislu člena 4.5 tega pravilnika)
  b) izključenim ali začasno izključenim članov v smislu 25. člena društvenega statuta;
  c) članom, katerim je dostop prepovedan v smislu člena 4.4, 2. odstavek.
  4.10.4. Nespoštovanje pravil, ki jih določajo zgoraj omenjeni členi se kaznuje s sankcijami 25. člena društvenega statuta.
 5. DRUŠTVENI PRIVEZI
  5.1. POGOJI ZA DODELITEV PRIVEZA
  5.1.1. Člani lahko koristijo društvene priveze, v ta namen klubu predložijo prošnjo za le-te v smislu člena 5.2. notranjega pravilnika.
  5.1.2. Koristnik priveza mora biti edini lastnik plovila.
  5.1.3. V primeru, da ima plovilo več lastnikov, morajo biti vsi lastniki člani kluba.
  5.1.4. Vsakemu članu je lahko dodeljen največ en privez.
  5.2. PROŠNJA ZA DODELITEV
  5.2.1. Člani predložijo v tajništvu vlogo za dodelitev priveza.
  5.2.2. Prošnja je veljavna če vsebuje:
  a) ime, priimek in naslov prosilca;
  b) opis, vrsta plovila, z navedbo dolžine, širine in ugreza plovila;
  c) potrdilo o lastništvu, številko registracije in fotokopijo imenskega zavarovanja; za neregistrirana plovila potrdilo o lastništvu plovila in fotokopijo imenskega zavarovanja;
  d) samo-izjava, da prosilec pozna klubski statut, notranji pravilnik in ostala pravila, ki obravnavajo priveze v pristaniščih;
  e) datum in podpis prosilca.
  5.2.3. Član lahko predloži vlogo za dodelitev priveza tudi v primeru, da ni še zaključil postopka za pridobitev lastništva. V tem primeru se v prošnji izpusti zahteve v členu 5.2, odstavek 2, črka c).
  5.2.4. Vlogo pregleda Glavni odbor. Ko je vloga sprejeta se ta vključi v register prijav in se o sprejetju obvesti prosilca.
  5.2.5. Ko se nek privez sprosti Glavni odbor odloča o novi dodelitvi na podlagi prispelih prošenj v registru prijav po vrstnem redu.
  5.2.6. Glavni odbor lahko ne upošteva vrstnega reda v registru prijav:
  a) ko je med prosilci član deležen posebnih zaslug
  b) v primeru smrti člana lahko dediči iz prvega kolena, ki so hkrati člani kluba, zaprosijo v roku treh mesecev za prevzem dodeljenega priveza, v tem primeru se dedičem da prednost;
  c) ko obstajajo drugi utemeljeni razlogi, ki jih odloča Glavni odbor.
  5.2.7. Ob dodelitvi priveza je vlagatelj pisno obveščen.
  5.2.8. Vlagatelj lahko v vsakem trenutku prekliče prošnjo za dodelitev priveza tako, da pisno obvesti tajništvo.
  5.3. PRAVILA ZA PRIVEZE
  5.3.1. V trenutku dodelitve priveza, klub opremi privez na stroške prosilca. Po pripravi priveza, mora prosilec v roku tridesetih dni plovilo privezati na dodeljen privez. V kolikor to ni možno, se lahko prosilec sklicuje na 10. odstavek tega člena. Uporabnik mora nato poskrbeti za vzdrževanje priveza pod nadzorom pomorskega direktorja.
  5.3.2. Za čimbolj racionalno razporeditev privezov lahko Glavni odbor določi zamenjavo dodeljenega priveza. V tem primeru bo član pisno obveščen z navedbo razlogov zamenjave.
  5.3.3. V primeru, da Pristaniška oblast ne obnovi koncesije klubu člani ne morejo zahtevati odškodnine oziroma novi privez.
  5.3.4. Prejemnik priveza je v celoti odgovoren za varnost priveza in plovila ter odgovarja za katerokoli škodo, ki jo povzroči tretjim osebam s svojim plovilom.
  5.3.5. Dodelitev se nanaša na plovilo, ki je navedeno v prošnji. Prejemnik ne more uporabiti priveza za drugo plovilo, razen če ne predloži prošnje Glavnemu odboru, ki bo o zadevi odločal.
  5.3.6. Vodo in elektriko je treba uporabiti racionalno in brez pretiranega trošenja.
  5.3.7. Uporaba elektrike je dovoljena le pod stalnim nadzorom lastnika plovila.
  5.3.8. Plovila, ki so privezana na društvenih privezih, ne smejo tekmovati na regatah s trioglatim praporom drugih pomorskih klubov.
  5.3.9. Plačilo za uporabo priveza se poravna letno kot določa 4.4 člen.
  5.3.10. V primeru daljše odsotnosti plovila (preko 30 dni), je član dolžan preko tajništva obvesti društvo v pisni obliki z utemeljitvijo vzrokov. V primeru, da tega ne stori, oziroma da je vzrok neustrezen, lahko odbor odvzame uporabniku pravico do priveza.
  5.4. IZGUBA PRAVICE PRIVEZA
  5.4.1. Ne spoštovanje pravilnika v 5.3 členu, odstavki 1, 5, 6, 7, 8, 9 oziroma ko se spremenijo pogoji označeni v členu 5.1 član lahko izgubi pravico do priveza. O tem odloča Glavni odbor.
  5.4.2. V primeru, da član uporabnik izgubi pravico do priveza in ne poskrbi za odstranitev plovila na lastno pobudo v roku tridesetih dni od prejema pisnega obvestila, si društvo pridrži pravico, da odstrani plovilo na stroške člana.
 6. HRAMBA PLOVIL NA POMORSKEM SEDEŽU
  6.1. HRAMBA, PREZIMOVANJE, SERVISIRANJE
  6.1.1. Klub lahko dovoli članom, da od 1. decembra svoje plovilo namestijo na teren pomorskega sedeža za serviranje ob spoštovanju naslednjih pogojev:
  a) pomorski direktor mora izrecno dovoliti prezimovanje določenega plovila;
  b) lastnik plovila mora izročiti klubu kopijo zavarovalne police, ki krije morebitne škode povzročene tretjim osebam;
  c) klub ne odgovarja za škodo na plovilu nastalo zaradi vremenskih, vandalskih ali drugih razlogov; lastnik je edini odgovoren za katerokoli škodo, ki jo povzroči tretjim osebam ali klubu samemu;
  d) nadomestilo za prezimovanje se plačana vnaprej; niso predvideni popusti za krajšo dobo prezimovanja;
  e) plovilo lahko ostane na prezimovanju najkasneje do 30. aprila. Za vsak dodatni dan se zaračuna članu nadomestilo v znesku 20,00 € dnevno.
  6.1.2. Klub omogoča članom, da namestijo lastna plovila kot jadrnice s pomično kobilico, kanuje, gliserje, gumenjake, surfe, supe, itd na pomorskem sedežu pod sledečimi pogoji:
  a) člani lahko namestijo plovila na društvenem sedežu izključno po pisnem privoljenju pomorskega direktorja preko tajništva;
  b) klub ne odgovarja za škodo na plovilu nastalo zaradi vremenskih, vandalskih ali drugih razlogov; lastnik je edini odgovoren za katerokoli škodo, ki jo povzroči tretjim osebam, lastnini drugih članov ali klubu samemu;
  c) član mora letno plačati nadomestilo za nastanitev v smislu 4.4 člena. Glavni odbor lahko določi nižjo ceno v primeru, da je plovilo nameščeno manj kot leto dni.
  6.1.3. Člani, ki zamujajo s plačili, ne morejo dobiti dovoljenja v smislu prvega in drugega odstavka tega člena. Glavni odbor lahko prekliče dovoljenje v smislu prvega in drugega odstavka tega člena, če se član ne drži zgoraj navedenih pravil ali izgubi status člana.
  6.1.4. V primeru, da je članu uporabniku preklicano dovoljenje v smislu prvega in drugega odstavka tega člena, mora le-ta sam poskrbeti za odstranitev plovila v roku tridesetih dni od prejema pisnega obvestila. V nasprotnem primeru si klub zadrži pravico, tudi s pomočjo sodišča, da odstrani plovilo in da člana bremeni za nastale stroške.
 7. POSLOVNO LETO DRUŠTVA
  7.1. POSLOVNO LETO
  7.1.1. Poslovno leto društva se začne 1. januarja in se zaključi 31. decembra istega leta.
  7.2. PREDRAČUNI IN OBRAČUNI
  7.2.1. Obračun, predračun in poročili Glavnega odbora in Nadzornega odbora so na razpolago vsem članom, ki imajo volilno pravico, osem dni pred Občnim zborom. Glavni odbor lahko predlaga spremembo predračuna, ki ga predloži Občnemu zboru, vendar morata spremembo spremljati poročili Glavnega odbora in Nadzornega odbora, ki predlagane spremembe utemeljita.
 8. VOLILNI POSTOPEK
  8.1. VOLILNI POSTOPEK DRUŠTVENIH ORGANOV
  8.1.1. Volilni Občni Zbor se skliče vsaj tri tedne v naprej.
  8.1.2. Volitve društvenih organov, kot so Glavni odbor, Nadzorni odbor ter Razsodišče potekajo na podlagi list, ki se predložijo tajniku najkasneje deset dni pred Občnim zborom. Kandidatne liste morajo vsebovati podpise predlagatelja in vseh predlaganih članov. V primeru odsotnosti ali bolezni kandidata se omogoča telefonska potrditev. Vsak član lahko kandidira le na eni listi.
  8.1.3. Kandidatne liste se izobesijo vsaj štiri dni pred Občnim zborom.
  8.1.4. Vsak član lahko voli le eno listo za vsak organ.
  8.1.5. V primeru, da se za nek organ ne predstavi nobena lista, potekajo volitve za ta organ imensko. Kandidati se morajo prijaviti tajniku najkasneje sedem dni pred občnim zborom. Njihov seznam bo izobešen en dan pred občnim zborom. Vsak član lahko odda toliko preferenc, kot je mest v odboru. Če je številko kandidatov nezadostno, ostane začasno veljaven prejšnji odbor, da zagotovi redno upravljanje društva.
  8.1.6. Volitve vodi tričlanski odbor, ki ga določi Občni zbor.
  8.1.7. Brezplačna dejavnost, ki je omenjena v 24. členu statuta, se nanaša na opravljanje funkcij članov odborov v klubu, ne pa na morebitne poklicne storitve, ki jih opravijo taiste osebe, ki imajo funkcijo v društvenih organih.
 9. DISCIPLINSKI UKREPI
  9.1. UREJANJE DISCIPLINSKIH UKREPOV
  9.1.1. Član, ki krši statut, notranji pravilnik ali odločbe organov kluba, ali s svojim nekorektnim obnašanjem deluje v nasprotju s cilji kluba, je lahko podvržen disciplinskim ukrepom, ki jih odloča Glavni odbor. Ti so:
  a) opomin: izreče se zaradi majhnih disciplinskih prekrškov;
  b) začasna izključitev: naloži se za največ šest mesecev zaradi hujših disciplinskih prekrškov ali zaradi ponovitve prekrška;
  c) izključitev: kazen naložena za hudo nespoštovanje statuta in notranjega pravilnika oziroma, v primeru delovanja v nasprotju z ustanovnimi cilji kluba.
  9.1.2. Disciplinski postopek lahko sproži eden ali več članov ali neposredno Glavni odbor.
  9.1.3. Glavni odbor preuči razloge postopka in v primeru, da se odloči za disciplinski postopek, člana obvesti o nameri. Član lahko temu ugovarja tudi pisno v roku desetih dni od prejema sporočila.
  9.1.4. Po poteku desetih dni Glavni odbor preuči morebitni ugovor člana in določi primerno disciplinsko kazen.
  9.1.5. Disciplinsko kazen Glavni odbor sporoči članu s priporočenim pismom s povratnico.
  9.1.6. V roku desetih dni od prejema priporočenega pisma lahko član vloži pisno pritožbo na Razsodišče preko tajništva.
  9.1.7. Razsodišče po zaslišanju obeh strani na podlagi zbranih informacije poda odločitev v roku desetih dni.
  9.1.8. Disciplinski ukrep postane pravnomočen, brez možnosti pritožbe, deset dni po prejemu priporočenega pisma Glavnega Odbora ali v primeru pritožbe po odločitvi Razsodišča.
  9.1.9. Dokončni ukrep je objavljen na oglasni deski za mesec dni.
  9.1.10. V primeru, da se člana izključi, mora član vrniti klubsko kartico tajništvu.


Odobril Glavni odbor v Trstu dne 10.2.2021.

podobni post
Jana Germani osvojila kvoto za Pariz 2024!

Jana Germani, članica TPK Sirena in vojaške mornarice, je v navezi z Giorgio Bertuzzi osvojila končno drugo mesto na evropskem...Go To Barcolana From Slovenia 2023

Trst, 12. oktober 2019

Regata GO TO BARCOLANA From Slovenia by Kempinski

Štart ob 10.00 iz Portoroža

Spletna stran: https://www.barcolana.it/Mare/Go-to-Barcolana-from-Slovenia

 

Vpis online

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EEiW-7XdNUu6IIzyzPsaVNu3DGAbkbFJn_k1J3JqYHZUNVZINzRUUE5NTEcxTDlWS0k5TFJYRFdRVy4u

 

 10. Mednarodni Jadranski Miting

Trst, 26.-27. september 2020

7. Mednarodni Jadranski Meeting za razred Optimist juniores in kadeti.

Regata velja tudi kot etapa deželnega prvenstva.

 Sanremo November Race 420

Odličen rezultat za našega jadralca Noaha Samuela Barbiera, ki je v razredu 420 s sojadralcem Matteom Mionijem iz SVBG na tradicionalni...Naši sponzorji

Smo člani